Co oznacza wypowiedzenie umowy pożyczki, a odstąpienie od umowy?

Weź pożyczkę
Co oznacza wypowiedzenie umowy pożyczki, a odstąpienie od umowy?

O wypowiedzeniu umowy pożyczki pożyczkobiorca dowiaduje się niedługo po tym, jak przestaje spłacać swoje zobowiązanie. Dowiedz się, na czym polega wypowiedzenie pożyczki i co oznacza ono dla obu stron umowy.

Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie umowy pożyczki

Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki przysługuje pożyczkobiorcy. Z wypowiedzeniem umowy pożyczki jest inaczej. Do tej czynności uprawniony jest pożyczkodawca. Rezygnacja z pożyczki może zostać podniesiona przez pożyczkobiorcę w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy wynika z przepisów ustawy o kredycie konsumenckim.

Czym innym jest wypowiedzenie umowy pożyczki, choć bywa, że terminy te bywają ze sobą mylone. Przez wypowiedzenie należy rozumieć oświadczenie woli pożyczkodawcy o tym, na jakich warunkach domaga się on zwrotu pieniędzy. Możliwość do wypowiedzenia umowy pożyczki pożyczkodawcy otrzymali również na podstawie przepisów ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z jej treścią wystarczą dwie niespłacone raty, aby pożyczkodawca mógł wypowiedzieć umowę dłużnikowi.

Jeśli umowa pożyczki nie zawiera określonego terminu spłaty zobowiązania, zadłużenie, według postanowień Kodeksu cywilnego, należy uregulować do 6 tygodni.

Co ważne, do wypowiedzenia umowy pożyczki równe prawo mają:

 • osoby fizyczne,
 • firmy pożyczkowe,
 • instytucje bankowe.

Do wypowiedzenia umowy pożyczki może dojść również przy pożyczkach prywatnych na weksel


Przeczytaj również:
 Pożyczka 5000 Tarcza Antykryzysowa – zasady, warunki udzielenia i sposób wnioskowania.
 Finansowanie instalacji fotowoltaicznych – pożyczka na fotowoltaikę


W jaki sposób pożyczkobiorca powinien zareagować na wypowiedzenie umowy pożyczki?

Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy pożyczki wzór idealnego postępowania pożyczkobiorcy obejmuje:

 • sprawdzenie skuteczności wypowiedzenia umowy,
 • dokonanie zapłaty lub podważenie skuteczności wypowiedzenia.

Dla pożyczkobiorcy wypowiedzenie umowy pożyczki oznacza tak naprawdę rezygnację pożyczkodawcy z dalszej współpracy z nim, a wobec tego konieczność uregulowania zobowiązania w pozostałej do spłaty kwocie. Trzeba zauważyć jednak, że w obecnym stanie prawnym, kiedy to poszerzono uprawnienia konsumenckie, wypowiedzenie umowy bez uprzedniego wezwania do spłaty zadłużenia traktuje się jako nieważne. Taką wykładnię przepisów potwierdził Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 czerwca 2019 roku.1 

Żeby ocenić skuteczność wypowiedzenia pożyczki, warto dokładnie przeczytać treść pisma otrzymanego z instytucji finansowej. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy zgadza się numer umowy pożyczkowej. Jeśli nie ma możliwości podniesienia skuteczności wypowiedzenia, pożyczkobiorca ma obowiązek zwrotu pożyczki w całości wraz z uwzględnieniem kosztów i odsetek. Spłata zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem przestaje obowiązywać. Spłaty należy dokonać na warunkach ustalonych z pożyczkodawcą lub określonych w oświadczeniu woli. Zachowanie 6-tygodniowego terminu wypowiedzenia pozwala pożyczkobiorcy na zorganizowanie środków finansowych.

Co istotne, w przypadku gdy pożyczkobiorca terminowo reguluje płatności, pożyczkodawca nie może wcześniej zażądać spłaty pożyczki. 

Sposoby wypowiedzenia umowy pożyczki

Żeby umowa pożyczki została wypowiedziana zgodnie z prawem, można skorzystać z:

 • wypowiedzenia za porozumieniem stron,
 • wypowiedzenia na zasadach, jakie określa umowa,
 • wypowiedzenia na zasadach zdefiniowanych w Kodeksie cywilnym. 

Sposób pierwszy polega na wypracowaniu przez obie strony umowy konsensusu w postaci warunków spłaty pożyczki oraz przyjęcia ostatecznego terminu na pokrycie zobowiązania. Sposób drugi polega ma dostosowaniu procedury wypowiedzenia do wskazań w umowie. Jeśli pożyczkodawca przewidział taki zapis w umowie, powinien się do niego zastosować. Może on na przykład ustalić, że umowa pożyczki zostanie wypowiedziana w wyniku zalegania ze spłatą długu przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia pożyczki. Sposób trzeci dotyczy wyłącznie umów zawartych na czas nieokreślony.

Kodeks cywilny przewiduje, że pożyczkodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z 6-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Należy pamiętać, że dla umowy pożyczki zawartej na czas określony, może dojść do jej wypowiedzenia jedynie, gdy umowa przewiduje taką ewentualność. 

W jaki sposób napisać wypowiedzenie umowy pożyczki?

Na wypowiedzenie umowy pożyczki wzór pisma można znaleźć w sieci. Przepisy nie wymagają pisemnej formy wypowiedzenia umowy pożyczki w każdym przypadku. Taką należy zachować dla umowy pożyczki krótkoterminowej opiewającej na kwotę przekraczającą 1000 zł.

Co ciekawe, jeśli umowę pożyczkową zawarto na piśmie, wypowiedzenie jej może zostać wyrażone poprzez oświadczenie woli przekazane nawet w formie elektronicznej, ale pod warunkiem, iż zostanie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Takie wypowiedzenie umowy pożyczki uznaje się za ważne oraz skuteczne.

Wypowiedzenie umowy pożyczki – co należy zawrzeć?

 1. numer umowy oraz datę zawarcia,
 2. określenie stanu wymagalności,
 3. rachunek bankowy, na który należy dokonać spłaty.

Wypowiedzenie umowy pożyczki następuje po żądaniu dającego pożyczkę i oznacza natychmiastową wymagalność całej pożyczki. W efekcie zachodzi konieczność zwrotu przedmiotu pożyczki przez pożyczkobiorcę w ciągu 6 tygodni od otrzymania wypowiedzenia. Najczęściej to wynik opóźnień dłużnika ze spłatą rat.

1 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 6 czerwca 2019 roku, sygn. akt I ACa 1132/18: https://orzeczenia.katowice.sa.gov.pl/content/$N/151500000000503_I_ACa_001132_2018_Uz_2019-06-06_002.

4.4/5 - (11 votes)

One Comment

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.