Niskooprocentowana pożyczka z funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Weź pożyczkę
Niskooprocentowana pożyczka z funduszu pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Od czasu wybuchu pandemii przyjęto w Polsce szereg instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców. Ich celem jest zaradzenie zaburzeniom w gospodarce. Z niektórych mają okazję skorzystać także mikroprzedsiębiorcy. Sprawdź, na jakich zasadach udzielana jest niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. Wyjaśniamy, co jest warunkiem jej umorzenia.

Przez kogo i na jakich zasadach udzielana jest niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców?

Środki przeznaczone na taki rodzaj pożyczki pochodzą z Funduszu Pracy. Treść umowy pożyczki stanowi jasno, że starosta pełni rolę pożyczkodawcy. Chodzi o starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, który sprawuje zwierzchnictwo nad danym urzędem pracy. Ewentualnie może być to dyrektor urzędu pracy działający z upoważnienia starosty lub prezydenta miasta. Podmiotem do dochodzenia roszczeń z tytułu niespłaconej pożyczki jest starosta.

Z tej formy pomocy dla mikroprzedsiębiorstw można skorzystać jednorazowo i tylko wtedy, gdy firma: 

  • działała przed 1 kwietnia 2020 roku,
  • spełnia kryteria mikroprzedsiębiorstwa,
  • dopełni formalności, tj. złoży wniosek wraz z załącznikami (umową oraz kopią pełnomocnictwa, gdy wniosek nie jest składany przez właściciela firmy).

Nie trzeba zatrudniać pracowników, aby ubiegać się o wsparcie. Jest to również oferta dla samozatrudnionych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5000 zł. Środki mogą zostać wykorzystane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy, czyli na przykład na podatki, składki, wynajem.

Pożyczkobiorca nie musi w żaden sposób dokumentować wydatków, które zrealizuje przy wykorzystaniu przyznanych mu środków. Podstawą jest oświadczenie, jakie składa we wniosku. 

niskooprocentowana pożyczka z funduszu pracy dla mikro firm

Ile kosztuje niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców?

Jako że niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców ma charakter pomocy publicznej jest udzielana na bardzo atrakcyjnych warunkach. Nie nałożono prowizji i dodatkowych opłat. Jedynym kosztem dla pożyczkobiorcy pozostaje oprocentowanie. Jest to 0,05 x stopa redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy. W trakcie trwania umowy wysokość oprocentowania nie ulega zmianie.  

Jak i do kiedy należy spłacić niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców?

Ta niskooprocentowana pożyczka dla firm powinna zostać spłacona w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Taki okres kredytowania przyjęto. Spłatę należy rozpocząć po trzymiesięcznym okresie karencji, który przewidziano, aby przedsiębiorca miał szansę na spełnienie warunku umorzenia.

Ustawodawca dopuścił możliwość przedłużenia okresu spłaty o ponad przewidywane dotąd 12 miesięcy. Rada Ministrów może tego dokonać jednak ogólnie, w drodze rozporządzenia, nie w konkretnym przypadku.   Pożyczkobiorca, który nie spełnił warunku o umorzeniu pożyczki, musi spłacać zobowiązanie według ustalonego przez urząd pracy harmonogramu. Płatności poszczególnych rat należy dokonywać na rachunek bankowy urzędu pracy. Ten, kto zdecyduje się na wcześniejsze uregulowanie długu, powinien uzgodnić warunki przedterminowej spłaty z organem, który pożyczki udzielił.

Nieterminowa spłata skutkować będzie naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia wymagalności raty do dnia zapłaty. Co więcej, przeterminowane 2 kolejne raty stanowią podstawę do wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji pożyczkobiorca ma 30 dni na zwrot kwoty pożyczki pozostałej do spłaty.

Kiedy niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców zostanie umorzona?

Warunkiem umorzenia pomocowej pożyczki jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy liczony od dnia, w którym została udzielona. Oznacza to, że mikroprzedsiębiorstwa, które utrzymają się na rynku, nie muszą spłacać rat. Te, którym nie uda się przetrwać, będą zobowiązane do zwrotu pożyczonych pieniędzy wraz z odsetkami. Co istotne, od 24 czerwca 2020 roku pożyczkobiorca nie musi składać wniosku o umorzenie zobowiązania. W efekcie niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców funkcjonujących dalej na rynku podlega umorzeniu z automatu.

4/5 - (1 vote)

2 Comments

  1. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą dostanę niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu pracy?

    1. Jest to również oferta dla samozatrudnionych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 5000 zł. Środki mogą zostać wykorzystane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.