Pożyczka 5000 Tarcza Antykryzysowa - zasady, warunki udzielenia i sposób wnioskowania

Weź pożyczkę
Pożyczka 5000 Tarcza Antykryzysowa - zasady, warunki udzielenia i sposób wnioskowania

Tarcza 2.0 to rozszerzony pakiet rozwiązań polskiego rządu mający wspomóc funkcjonowanie małych firm w okresie epidemii koronawirusa. Program pomocowy jest efektem przyjętej ustawy z dnia 31 marca 2020 roku.1 Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o świadczenie postojowe, jeśli doszło do przestoju w prowadzeniu działalności. Problem braku środków mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów firmy może ograniczyć pożyczka z Funduszu Pracy. Zasady na jakich ma zostać przyznana pożyczka 5000 tarcza antykryzysowa określa dość precyzyjnie. Poznaj je i oceń, czy masz szansę na dodatkową gotówkę. Czy taka pożyczka powinna być spłacana jak każda inna?

Dla kogo przewidziana jest Pożyczka 5000 Tarcza Antykryzysowa?

Jednym z elementów Tarczy 2.0 jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców. Nie jest ona przyznawana z mocy ustawy jak dzieje się to w przypadku świadczenia postojowego. W art. 15zzd. ustawy pomocowej czytamy, że starosta może udzielić bezzwrotne pożyczki. Faktycznie w takie uprawnienie został wyposażony starosta, będący członkiem zarządu powiatu i kierownikiem starostwa, a w miastach na prawach powiatu prezydent. Środki pochodzą z Funduszu Pracy, celowego funduszu, którego dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wiemy już, kto udziela pożyczki w ramach Pożyczka 5000 Tarcza Antykryzysowa. Dowiedzmy się zatem, kto może zostać pożyczkobiorcą.

Po pożyczkę w kwocie 5000 zł może zwrócić się mikroprzedsiębiorca. W znowelizowanej Tarczy Antykryzysowej ustawodawca odwołał się do ustawy Prawo przedsiębiorców. Ta definiuje mikroprzedsiębiorcę w art. 7 ust. 1 pkt 1 jako przedsiębiorcę, który:

  • zatrudnia średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • uzyskał roczne obroty netto nieprzekraczające 2 mln euro.2

W efekcie tuż po przyjęciu zasad udzielania pożyczki pojawiły się wątpliwości, czy mogą sięgnąć przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Okazało się, że pomoc jako pożyczka dla samozatrudnionych Tarcza Antykryzysowa przewiduje dla działalności również w takiej formie. Pojawia się jednak istotny warunek, w efekcie którego z pomocy finansowej z Funduszu Pracy skorzystają mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność przed dniem 1 marca 2020 roku. 


Przeczytaj również:
 Na co udzielana jest pożyczka płynnościowa? 
 Czym różni się pożyczka od kredytu?


Jaki warunki przewiduje pożyczka z urzędu pracy tarcza antykryzysowa?

Pożyczka oferowana w ramach Tarczy 2.0 odbiega nieco od klasycznej oferowanej przez instytucje finansowe, takie jak bank czy firma pożyczkowa. Jej maksymalna kwota to 5000 zł. Koszty takiej pożyczki wydają się znikome. Przewidziano stałe oprocentowanie wynoszące w skali roku 0,05 stopy redyskontowej, jednej z podstawowych stóp procentowych NBP, ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Co istotne, nie należy się tym zbytnio przejmować. Mikroprzedsiębiorcę, którego działalność wspomoże pożyczka z urzędu pracy tarcza antykryzysowa zwolni z obowiązku jej spłaty pod warunkiem, że:

  • przez 3 miesiące od momentu jej udzielenia będzie w dalszym ciągu prowadził firmę, co oznacza, że nie zawiesi jej lub nie zamknie,
  • nie zmniejszy stanu zatrudnienia w firmie, co oznacza, że nie zwolni pracownika,
  • złoży stosowny wniosek o umorzenie pożyczki w określonym terminie – umowa pożyczki wskazuje, że trzeba go złożyć do Urzędu Pracy w terminie 14 dni od spełnienia warunku braku zwolnień.

Przedsiębiorcy, którzy nie podołają warunkom umorzenia, będą musieli dokonać spłaty zobowiązania. Przewidziano 12-miesięczny okres spłaty pożyczki wraz z odsetkami z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Zastrzeżono w tej kwestii, że Rada Ministrów na drodze rozporządzenia może wydłużyć okres spłaty. Nie jest to zatem jeszcze ostateczny okres spłaty. 

W jaki sposób przyznawana jest pożyczka z urzędu pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Można stwierdzić, że 5000 zł jest na wyciągnięcie ręki i wystarczy kilka kliknięć myszą. Wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności można złożyć za pośrednictwem witryny praca.gov.pl. Spośród usług elektronicznych należy wybrać kafelek opisany jako Tarcza antykryzysowa, a następnie wybrać wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (PSZ-PKDG). Warto zapoznać się treścią umowy, którą i tak należy pobrać ze strony MRPiPS3 i dołączyć podpisaną, zeskanowaną lub sfotografowaną, do wniosku. Znajduje się w niej wiele istotnych zapisów, między innymi o tym, że:

  • wykorzystanie pożyczki powinno obejmować pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wypłata środków nastąpi jednorazowo do 2 dni roboczych od odpisania umowy przez obie strony,
  • brak spłaty w terminie zgodnym z harmonogramem spowoduje naliczenie odsetek ustawowych, a opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może skutkować wypowiedzeniem umowy.

Zawarcie umowy wiąże się ze złożeniem przez pożyczkobiorcę oświadczeń. Dotyczą one między innymi korzystania innej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przed przesłaniem wniosku warto go zapisać do pliku. Dzięki temu możliwe będzie ponowne wczytanie danych do wniosku w przypadku, gdy pojawi się błąd serwera. Jest to częsty problem z uwagi na duże obciążenie serwera z uwagi na spore zainteresowanie pożyczką ze strony przedsiębiorców. Jeśli chodzi o to, kiedy będzie wypłacona pożyczka z urzędu pracy Tarcza Antykryzysowa nie przewiduje ścisłego terminu, ponadto, że nastąpi to niezwłocznie po podpisaniu umowy przez obie jej strony.

1. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:  http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/299_u.htm.

2 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:  http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf.

3 Umowa dostępna na:  https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_umowa_pozyczki_z_zal.pdf.

4 Szereg oświadczeń zawiera załącznik numer 1 do wniosku „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19”.

4.4/5 - (23 votes)

One Comment

  1. Prosze o pomoc dla zadłużonych w ramach tarczy antykryzysowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.